O projektu

Projekt rozvíjí témata podpory rovného přístupu dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) k neformálnímu a předškolnímu vzdělávání, snížení mezikulturních bariér, zlepšení společného soužití cizinců a většinové společnosti.
Umožňuje sdílet pedagogům dobrou praxi se začleňováním dětí s OMJ do vzdělávacího systému.
Realizátory projektu jsou DDM Ulita a My.Aktivity o.p.s. (partner projektu).

My.Aktivity o.p.s. realizuje dvě klíčové aktivity:

I. Divadelní představení

Divadelní představení je interaktivní, přibližuje dětem problematiku integrace cizinců v nové zemi z pohledu cizince.
Představení je o tom, jak přijde nové dítě do třídy, je to černoušek a v průběhu divadla se děti učí od nového žáka/žačky písničku, pohádku, nevím, co přesně jeho kultury.

„Ten novej v naší třídě“
Jak se správně chovat, když do třídy přijde někdo novej? Jak dlouho trvá, než zapadne? Když má navíc úplně jinou barvu pleti než všichni ostatní?
Nová loutková pohádka, kde se děti stanou součástí nové třídy a bude jen na nich, jak nového spolužáka přijmou.

Scénář a režie: Štěpán Gajdoš, Výprava a kostýmy: Alžběta Uhlíková
Délka představení: 35- 40 minut
Místo konání – třída, herna
Představení nevyžaduje žádnou speciální technickou přípravu, vše si připraví herci.
Představení je pro všechny děti zdarma.
Součástí aktivity je i metodická příručka pro pedagogy.

II. Komiks

Cílem je představit příběh Přemysla Pittera, který integroval poválečné děti a založil útulek pro děti z Prahy 3, kde společně žily děti židovské, německé a české.

Pro děti srozumitelnou formou přibližuje neuvěřitelně inspirativní a silné poselství Přemysla Pittera. Protože celá šíře jeho renesanční osobnosti nejde v rozsahu několika stran zcela postihnout, znázorňuje komiks jeho vybrané činy ve zkratce prostřednictvím postavy Šlechetného rytíře PP.
Důvodů pro tuto stylizaci je několik: rytíř je dětmi všeobecně známá postava kladného hrdiny, který nešetří dobrými skutky; stejně jako pohádkoví rytíři i Přemysl Pitter část svého života působil na zámku/zámcích a v neposlední řadě miloval zvířata a zejména koně. I když se obsah pojmu inkluze od dob Přemysla Pittera posunul od národnostních směrem k etnickým a náboženským otázkám, zůstává aktuální jeho univerzální poselství tolerance a lásky k bližnímu.

Program bude mít dvě části – v první části proběhne prezentace komiksu „Příběh Přemysla Pittera“ s komentářem lektora vysvětlujícím historické souvislosti a s diskuzí ve skupině žáků. Následně proběhne workshop, kdy si děti pod vedením lektora zkusí vytvořit návrh na vlastní komiks, tzv. storyboard. Děti navrhují vlastní postavy, jejich příběhy a ztvárnění.

OBJEDNÁVKA PŘEDSTAVENÍ

Představení objednávejte na níže uvedených kontaktech.

Koordinátor projektu a kontaktní osoba:
Mgr. Roman Rozbroj
rozbroj@myaktivity.cz
tel.: 774 728 641

My.Aktivity o.p.s.
Nad Ohradou 17, 130 00, Praha 3
www.myaktivity.cz

Projekt Mosty (Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem), reg. č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000333.
Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.