O projektu

Projekt rozvíjí témata podpory rovného přístupu dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) k neformálnímu a předškolnímu vzdělávání, snížení mezikulturních bariér, zlepšení společného soužití cizinců a většinové společnosti.
Umožňuje sdílet pedagogům dobrou praxi se začleňováním dětí s OMJ do vzdělávacího systému.
Realizátory projektu jsou DDM Ulita a My.Aktivity o.p.s. (partner projektu).

My.Aktivity o.p.s. realizuje dvě klíčové aktivity:

I. Divadelní představení

Více informací zde

Ke stažení:

II. Komiks

Více informací zde

Ke stažení:

Realizátor projektu:

My.Aktivity o.p.s.
Nad Ohradou 17, 130 00, Praha 3
www.myaktivity.cz

Projekt Mosty (Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem), reg. č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000333.